พื้นฐานของวงจร VDB....
 
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับวงจร Voltage Divider Bias
 
 
วัตถุประสงค์การเรียนรู้  
ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในทฤษฎีของ การไบแอส แบบ Voltage Divider Bias  
   

 

 
          พื้นฐานของวงจร Voltage Divider Bias ( VDB.) มาจากการไบแอสแบบ Common emitter
 

คือการต่อขา emitter เข้ากับ ground

จากกราฟจะพบว่า Transister มีค่า Bdc ประมาณ 100 เท่า ถ้ากระแส IB มีค่า 0.01 mA กระแส IC จะมีค่า 1 mA การปรับเปลี่ยนค่า VCE แทบจะไม่มีผลต่อกระแสIC เลยเพราะ electron เกือบทั้งหมดจะวิ่งจากemitter ไปยัง collector นั่นก็คือ IC ขึ้นกับ IB มากกว่านั่นเอง

กราฟของ Transister ระหว่าง Ic กับ VCE

 
 
 
 

 

Copy right© 2004 power by Poon. KMITL [Best preview on Internet Explorer 5.5 Resulution 1024 x 768]